0
شماره تماس: 05143268060
کنسرو نخودفرنگی 370گرم
بارگیری تصاویر
کنسرو نخودفرنگی 370گرم

کنسرو نخودفرنگی 370گرم

محتویات: نخودسبز، نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی (1/5%) ، آب آشامیدنی .

محتویات: نخودسبز، نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی (1/5%) ، آب آشامیدنی .